Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklikMilli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30215

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kanununun 123 üncü maddesi" ibaresi "Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Dönem" ibaresi "Eğitim dönemi" şeklinde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan ", çift kabinli veya sürücü koltuğu dışında üç kişinin daha oturabileceği yeri bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"y) Döner sermaye işletmesi: 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre kurulan işletmeyi,

z) Güzergah: Direksiyon eğitimi dersi programında belirtilen davranışları kazandırmaya, EK-3 ve EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarında belirtilen davranışları ölçmeye elverişli, sertifika sınıfına uygun, akan trafikte sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış yaya ve/veya okul geçitlerinin yer aldığı, sınavın süresi içerisinde tek turda ve başlangıç noktasında tamamlanacağı şekilde düzenlenmiş, direksiyon eğitimi vermek ve sınav yapmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmış olduğu alan ve yolları,

aa) Harcama yetkilisi: Bakanlık merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdürünü veya onun anılan görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri, taşra teşkilatında ise il milli eğitim müdürünü veya onun bu görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri,

ab) Özel MTSK Modülü: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile kursiyer bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,

ac) Sınav dönemi: Özel MTSK Modülü üzerinden aynı kodla tanımlanan, bir veya birden fazla günde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınav günlerini,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "C1E," ibaresinden sonra gelmek üzere "D1," ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilerek yazı ile kurs müdürlüğüne bildirilen kursiyerlerin, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girebilmesi için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir.

(8) Kursların, Özel MTSK Modülü üzerinden aynı sınav döneminde "B" sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinin sınav sonuçları, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda kırmızı renkli kutu ile gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının %55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ancak kursun değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10'un altında ise işlem yapılmaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "döneme" ibaresi "eğitim dönemine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "dönemde" ibaresi "eğitim döneminde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına girerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamladıktan sonra kurs tarafından sınava girmesi uygun görülen ve sınavdan en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler."

"(4) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersinin dört sınavı sonunda da başarısız duruma düşenlere, istemeleri halinde girdiği son sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şartıyla bu kursiyerlere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyerler, en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Dönemler" ibaresi "Eğitim dönemleri", "dönemde" ibaresi "eğitim döneminde", "dönemin" ibaresi "eğitim döneminin", sekizinci fıkrasında yer alan "dönemde" ibaresi "eğitim döneminde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan "sertifika sınıfı alacaklara karayollarındaki akan trafikte" ibaresi "sınıfı sertifika alacaklara EK-7'de yer alan Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Eğitim ve Sınav Yeri Krokisinde belirtilen alanda" şeklinde değiştirilmiştir.

"Akan trafikte verilmesi gereken eğitim, güzergahta gerçekleştirilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan "dönem" ibaresi "eğitim dönemi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezi sistemle veya elektronik sınav şeklinde yapılır. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak kursiyerin başarısı, 100 tam puan üzerinden tek notla değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

(2) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan en az bir hafta sonra, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde, direksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlerden sınava girmesi uygun görülerek kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilenlerin direksiyon eğitimi dersi sınavları akan trafikte uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları EK-3 veya EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarına göre değerlendirilir. Sınavlarda başarı gösterenlere EK-6'da yer alan Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sertifikası verilir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergahta 07:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Kursiyerler önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır. Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra en az 5 dakika ara verilir.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresinin ilk 5 dakikasında kursiyere araç bilgisi ile ilgili EK-3 veya EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda yer alan sorular sorulur. Kursiyer, EK-3 veya EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda mavi renkle gösterilen bölümdeki sorulardan beşini hatalı cevaplaması veya cevaplamaması; kırmızı renkle gösterilen davranışlardan birini ya da aynı veya farklı maddelerde sarı renkle gösterilen davranışlardan ikisini yapması halinde başarısız sayılır.

(5) "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınıfı sertifika sınavına, EK-7'de yer alan Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Eğitim ve Sınav Yeri Krokisinde belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, akan trafikte kursiyerle cep telefonu haricindeki uygun bir iletişim aracı ile iletişim kurar.

(6) Kursiyerin direksiyon eğitimi sınavında başarısız olması halinde kursun usta öğreticisi, sınav aracını sınav başlama yerine getirir. "M", "A1", "A2", "A", "B1", "C1", "C", "C1E" ve "CE" sınıfı sertifika sınavlarında kursiyerin başarısız olması halinde ise takip aracının sınav başlama yerine getirilmesi için kurs tarafından gerekli tedbirler alınır.

(7) Başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ya da kendi yerine başkasını sınava girdiren veya girdirmeye teşebbüs edenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, Özel MTSK Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları halinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır."

"(9) Sınav sürecini kontrol edecekler ve denetleyecekler ile bu görevlilerin sınav güzergahındaki görev yerleri il milli eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgililere tebliğ edilir, ilgili sınav yürütme komisyonunun bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu görevliler sınav güzergahında öncelikle; iki araç arasına veya koniler arasına geri geri park etme alanı, römorklu araçların geri geri park etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanı, motosiklet için EK-7'de yer alan kroki uygulama alanı, sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, başlangıç noktası ile uygun görülen diğer alanlarda görevlendirilir.

(10) Genel Müdürlükçe; direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların görev ve sorumluluklarını bu Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve denetlemek amacıyla Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünün direksiyon eğitimi dersi sınavı ile ilgili görevleri

MADDE - 28/A (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı öncesi il/ilçe milli eğitim müdürlüğü;

a) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki hafta veya haftalarda, başarısız olduğu için tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyer sayıları da dikkate alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirler. Kursların, sınava girecek kursiyerler, direksiyon usta öğreticileri ile direksiyon eğitim ve sınav aracı bilgilerini sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girmesini sağlar.

b) Kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerlerin, direksiyon usta öğreticilerinin ve direksiyon eğitim ve sınav araçlarının kontrollerini yapıp, 12 kursiyerden az olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 12 kursiyere tamamlayarak veya dengeli dağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar.

c) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özel MTSK Modülüne girilen direksiyon eğitimi dersi sınav sonuçlarını her sınav dönemi değerlendirerek 7 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli işlemleri yapar.

d) EK-9'da yer alan Kursiyer Sayısına Göre Sınavlarda Görev Alacaklarda belirtilen sayıda personeli görevlendirir veya görevlendirilmesini sağlar.

e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerini bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirler ve adlarına EK-10'da yer alan Görevlendirme Formu düzenler. Sınavı yapılacak sertifika sınıfından sürücü belgesi olanların sayısının yeterli olması halinde sınavlarda, sıra takip ederek görevlendirme yapar; sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

f) Eğitim ve sınav güzergahının başlangıcında milli eğitim müdürlüğü veya resmi eğitim kurumu binası bulunması durumunda, binanın sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını sağlar.

(2) Yüz ceza puanını dolduranlara, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanma, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda beş yıl süreyle görev verilmez. Bu sürenin sonunda bu kişilerin komisyonda görev alabilmeleri için Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Programına katılıp sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alanlara müdahale ederek çalışmalarını engelleyici veya kursiyerin sınav sürecini etkileyici davranışlarda bulunan direksiyon usta öğreticilerine, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bir yıl süreyle görev verilmez.

(4) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilgili milli eğitim müdürlüğü onay işlemleri başta olmak üzere, yapılması gereken işlemleri zamanında yapmayan milli eğitim müdürlüğünde bu işlemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon eğitimi dersi sınavında görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(5) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile diğer sınav görevlilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenleri il milli eğitim müdürlüğüne bildirir. İl milli eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme veya soruşturma sonucuna göre art arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.

(6) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenlere ilgili milli eğitim müdürlüğünce gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre, art arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır. Bu fıkrada belirtilen fiilleri işleyen görevliler hakkında dördüncü fıkra kapsamında işlem yapılması halinde bu fıkra kapsamında ayrıca işlem yapılmaz.

(7) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alamazlar.

(8) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu

MADDE 29 - (1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

a) Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde,

b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçe ile diğer ilçelerinde,

kurulur.

(2) İl/İlçede aynı sınav dönemi için bir veya birden fazla günde sınav yapılması halinde sınav yürütme komisyonları il/ilçe milli eğitim müdürünün onayıyla her farklı günde yapılacak sınav için ayrı ayrı olmak üzere:

a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il milli eğitim müdür yardımcısı/il milli eğitim şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il milli eğitim şube müdürü diğeri il milli eğitim müdür yardımcısı/il milli eğitim şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur.

b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. Milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı milli eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden belirlenerek tamamlanır.

c) İl milli eğitim müdürü gerek görmesi halinde herhangi bir ilçenin sınav yürütme komisyonu başkanı olarak görev yapabilir. Bu durumda ilgili ilçe milli eğitim müdürü istemesi halinde sınav yürütme komisyonu üyesi olarak görev alabilir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

a) Sınavdan önce;

1) Güzergahta gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

2) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir.

3) Sınavda görev alan tüm personel için liste hazırlatır ve sınav sabahı geliş saatleri belirtilerek imzalanmasını sağlar.

4) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, denetleme yapacağı araç sayısı kadar mühürlü EK-12'de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunu teslim eder. Sınav sırasında ihtiyaç olması halinde bu form, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu tarafından verilir. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunun zamanında düzenlenememesi halinde bu formu, kursiyerlerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için düzenler. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formu düzenlenmeden o sınav aracı ile sınavı başlatmaz.

b) Sınav süresince;

1) Sınavların bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.

2) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ve diğer görevlilerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bilgilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.

3) Komisyonlara numara vererek bu numaraların, sınavda kullanılan aracın ön ve arkasına dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto) konulmasını sağlar.

4) Sınavda görev alanlar için düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerdeki kimlik belgelerini sınav süresince takmalarını sağlar.

5) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dışında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu saatlerine uyulmasını sağlar.

6) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.

7) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav araçları hakkında 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi doğrultusunda tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması halinde durumun 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilerek kursiyerlerin Özel MTSK Modülü üzerinden sınav haklarının iade edilmesi için milli eğitim müdürlüğüne tutanağı verir.

8) Direksiyon usta öğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta görevli başka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılmasını sağlar.

c) Sınav sonrası;

1) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girer.

2) Sınav takip ve sonuç listesinin bir örneğini ilgili kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de milli eğitim müdürlüğünde muhafaza eder. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar.

3) Her sınavdan sonra sınav esnasında tutulan rapor, tutanak ve varsa diğer belgeleri sınav sonuçlarıyla birlikte değerlendirir.

4) Sınavda görev alanların ücret ve harcırah giderlerine ilişkin bilgi ve belgeleri döner sermaye işletmesi harcama yetkilisine teslim eder. Ayrıca sınav ile inceleme ve kontrol görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlar.

(4) Sınav yürütme komisyonu başkanı;

a) Sınav süresi boyunca güzergahta bulunur. Sınav yürütme komisyonu başkanı sınav yürütme komisyonu üyeleri ile sınavda görevli şef ve memurların sınav süresince; sınav başlangıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme alanı, "BE", "C1E", "CE", "D1E" ve "DE" geri geri park etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açı ile dönme alanı, "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınav alanları, sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklar ile güzergahta kursiyerlerin değerlendirileceği diğer alanlardan görev yapacakları yerleri belirler. Şef ve memurlar, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere veya sınav yürütme komisyonu üyelerine yardımcı olur.

b) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ile direksiyon usta öğreticilerinin görevine gelmediğini veya geç geldiğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit etmesi durumunda gerekli inceleme/soruşturmanın yapılmasını sağlar. Soruşturma sonucunda haklarında 28/A maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlar."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler

MADDE 29/A - (1) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler;

a) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce toplantı yapılan binaya gelerek hazırlanan listeyi imzalar.

b) Sınavda kullanılacak direksiyon eğitim ve sınav araçlarının EK-12'de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını sınav başlangıcından önce inceleyerek düzenlediği formu sınav yapılacak araçta görevli komisyona veya usta öğreticiye teslim eder.

c) Sınav süresince güzergahta görevlendirildiği alanda bulunarak;

1) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini,

2) Sınav için belirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını,

3) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

4) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin kimlik tespitini yaparak direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,

5) Sınavda, bu Yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını,

kontrol eder.

ç) Kursiyer EK-3 veya EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda belirtilen davranışları yaptığı halde sınavı sonlandırmayan komisyon üyelerinin ad ve soyadları ile komisyon numarasını EK-11'de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Denetim Formuna işleyerek haklarında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere milli eğitim müdürlüğüne verir.

d) Güzergahı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya gerek görmesi halinde bu ilçelerin sınavının, güzergahı uygun olan başka bir ilçede yapılmasını il milli eğitim müdürüne teklif eder.

Güvenlik personeli

MADDE 29/B - (1) İl/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından, birisi trafikten sorumlu olmak üzere iki personel görevlendirilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı için görevlendirilen güvenlik personeli resmi kıyafetle görev yapar. Bu görevliler:

a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı başlama saatinden 30 dakika önce sınav yürütme komisyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.

b) Direksiyon eğitimi dersi sınav güzergahında dolaşarak sınav sonuna kadar gerekli güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar.

c) Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması halinde gerekli müdahaleyi yapar.

ç) Kursiyerin alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde olup olmadığını kontrol eder ve gerekirse ölçer."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dönemin" ibareleri "eğitim döneminin", aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "dönemde" ibareleri "sınav döneminde" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o sınav döneminde sınava girecek kursiyer sayısına yetecek direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticinin bulunmaması halinde direksiyon eğitimi dersi sınavı, birden fazla güne kursiyer sayısı dengeli dağıtılarak yapılır."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin madde başlığının sonuna "ve görevleri" ibaresi eklenmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü" ibaresi "Bu Yönetmeliğin 28/A maddesinin altıncı fıkrası hükmü" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı resmi kurumların, resmi okulların öğretmeni veya diğer personeli arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler arasında kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması halinde "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sürücü sertifikası sınıfından en az "A2" sürücü belgesi olanlar, diğer sürücü sertifikası sınıfından ise en az "D" sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri;

a) Sınav başlangıç saatinden bir saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.

b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini, kursiyerlere kurs müdürlüğünce düzenlenen K Sınıfı Sürücü Aday Belgesinin geçerlilik süresinin bitip bitmediğini ve usulüne uygun doldurulup doldurulmadığını kontrol eder. Verilen randevu saatinde sınav başlangıç alanında hazır bulunmayan kursiyeri sınava almaz.

c) Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesi ve renkli fotoğraflı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesini karşılaştırıp kontrol ederek sınavı başlatır. Ancak asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmalarını sağlar.

ç) Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda yapar ve değerlendirir. Otomatik şanzımanlı direksiyon eğitim ve sınavı aracı ile eğitim alanların sınavını ise bu araçların özelliklerini dikkate alarak yapar.

d) "B", "C1", "C", "D1", "D", "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı, ilk altı kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerini değiştirir. İlk altı kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son altı kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar. "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi de ilk altı kursiyerden sonra yer değiştirir.

e) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların 34 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine uygunluğunu değerlendirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner. Direksiyon usta öğreticisi de geri geri park etme alanında araçtan inerek kursiyerin park etme sürecini izler ve bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner.

f) Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu hizmet içi eğitim faaliyetleri

MADDE 31/A - (1) Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesine sahip olanlar Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet içi eğitim programına göre eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitimini tamamlayanlar EK-3 veya EK-4'te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda belirtilen değerlendirmelere göre sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlara EK-15'te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi verilir. Bu belgeye sahip olmayanlar direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alamazlar.

(2) Hizmet içi eğitimlerde;

a) Teorik dersler için ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi ve denetimi ile trafik alanlarında en az lisans mezunu öğreticiler ile alanında uzman, akademik çalışma yapmış maarif müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmen, eğitici ya da öğretim görevlisi,

b) Uygulamalı eğitimler için yüksekokul mezunu özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında en az 5 yıl görev almış direksiyon eğitimi usta öğreticileri

görevlendirilebilir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında il/ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği, kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve direksiyon usta öğreticisi belgesine sahip bir kurs müdüründen komisyon oluşturulur."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevli direksiyon usta öğreticisi de takip aracında yer alır."

"(4) "C1", "C", "C1E" ve "CE" sınıfı sertifika sınavında, kursiyer aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta oturur. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi akan trafikte kurs tarafından temin edilen herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme yapar. Görevli direksiyon usta öğreticisi de bu araçta bulunur."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sınav güzergahının" ibaresi "güzergahın" şeklinde ve ikinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) "B", "C1", "C", "D1" ve "D" sertifika sınıfı araçlarda aşağıda özellikleri belirtilen alana iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm yüksekliğindeki konilerin arasına geri geri giderek EK-13'te belirtilen şemaya göre trafik kurallarına uyarak tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel park eder. Park işlemi yapılırken araçtaki kursiyeri sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş kamerası olan araçların bu cihazları kapatılır. Park alanının park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğunda ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olması gerekir. Bu alan, kaldırımdan 50 cm açıkta yatay çizgi ile belirlenir ve bu çizgi 50 cm'lik alanın içinde yer alır. Konilerin konulduğu yerler dikey çizgilerle belirlenir. Farklı uzunluklardaki HB/SEDAN gibi araçlar için ayrı ayrı park alanları düzenlenir. "BE", "C1E", "CE", "DE" ve "D1E" sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak tek hamlede EK-14'te yer alan şemada belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Bu araçlarda da park işlemi gerçekleştirilirken araçtaki kursiyeri sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş kamerası olan araçların bu cihazları kapatılır. Park yerinden konilere çarpmadan kurallara uygun olarak çıkar.

d) En az % 7 çıkış eğimli yolda aracı durdurup, 30 saniye bekledikten sonra el freni kullanmaksızın trafik kurallarına uyarak eğimli yolda aracı 50 cm'den fazla geri kaçırmadan tekrar ileri hareket ettirir.

e) Aracı şerit ihlali yapmadan ve trafik kurallarına uyarak 25 metre geri geri götürür."

"h) Güzergahın uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapar. "BE", "C1E", "CE", "D1E" ve "DE" sınıfı sertifika sınavlarında ise 20 metre mesafe içinde aracın durdurulmasını ister."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sınav güzergahının" ibaresi "güzergahın" şeklinde, ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "30" ibaresi "25", "50" ibaresi "40" şeklinde ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne konulan 1 metre genişliğindeki engele en fazla 3 metre kala sağdan veya soldan kaçar. Engeli en fazla 3 metre geçtikten sonra tekrar yoluna girer. Engelden 100 cm'den daha fazla açıktan gidemez."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yapılan ön sınavda başarılı olup" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "dönem" ibaresi "eğitim dönemi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin madde başlığının sonuna "ile görev alanlara ödenecek ücretler" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere Aralık ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini Bakanlıkça belirlenen döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırırlar. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz. Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri, kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ile harcırah giderleri, sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımları ile sınavla ilgili görevlilerin Bakanlık veya mahalli hizmet içi eğitimlerine ilişkin giderler kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından harcama yetkilisinin onayıyla karşılanır.

(6) Döner Sermaye İşletmesi tarafından bankada açılan hesaba o sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüğünce direksiyon eğitimi dersi sınavında görevlendirilenlerin ücretleri ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır.

(7) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi uyarınca yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanlardan bu fıkrada belirtilen görevleri fiilen yürütenlere bu madde kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre sınav ücreti ödenir. Her sınav günü için yapılacak ödeme;

a) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, her yüz kursiyer başına bir kişiyi geçmemek üzere sınav sürecini denetleyen personel ve Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde görevlendirilen Bakanlık temsilcisi için 3.800,

b) Her 12 kursiyer başına uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi için 3.300,

c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kursiyer sayısı dikkate alınarak 7 kişiyi geçmemek kaydıyla görevlendirilen diğer personel için 2.400,

ç) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen en fazla iki güvenlik görevlisi için 1.900,

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçemez.

(8) Bir ay içinde aynı kişiye yapılabilecek azami ödeme yedinci fıkranın (a) bendi kapsamında görev yapanlardan Bakanlık temsilcisi için 7.600, diğerleri için 17.000; (b) bendi kapsamında görev yapanlar için 11.000; (c) bendi kapsamında görev yapanlar için 8.500; (ç) bendi kapsamında görev yapanlar için 6.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemez.

(9) Teorik ve direksiyon uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, fiilen inceleme yaptıkları her gün için 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır. Bu fıkraya göre bir ayda aynı kişiye iki günden fazla görev için ödeme yapılamaz.

(10) Sınav yapılan her bir merkez ilçe veya diğer ilçede görev alan personele ödenebilecek toplam tutar, ilgili sınav günü için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.

(11) Kursiyer sayısı, görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları, esas alınarak sınav görevlilerine ödenecek sınav ücreti, bu maddede yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere Genel Müdürlük internet sayfasında yer alan hesaplama cetveline göre belirlenir.

(12) Bu madde kapsamında, aynı sınavda aynı kişiye farklı adlar altında birden fazla sınav ücreti ödenemez. Ayrıca, bu maddeye göre sınav ücreti ödenen personele, aynı sınav günü için ilgili mevzuatı uyarınca başka herhangi bir sınav ücreti ödenemez."

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolü

MADDE 46/A - (1) 2918 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kursiyerlerin teorik ve uygulama sınavına girme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını; kurslarda verilen teorik ve direksiyon eğitimlerinin, Özel MTSK Modülüne girilen gün ve saatlerde, ilgili eğitim personeli ile yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere kurumlarındaki işler aksatılmayacak şekilde her dönem personel görevlendirilebilir. Görevlendirmeler büyükşehir statüsündeki illerde ilçe milli eğitim müdürlükleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir dönemde teorik ve direksiyon uygulama eğitimleri ayrı ayrı olmak üzere il/ilçe statüsüne göre; öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personel görevlendirilir. Bir eğitim döneminde bir kişiye en fazla iki görev verilir. Görevlendirilen personel bir görevde en az üç kurs olmak kaydıyla aynı günde aynı kursta en az iki defa inceleme ve kontrol yapar. Aynı günde üç kursun inceleme ve kontrolünü yapamadığında farklı günlerde de kurslarda inceleme ve kontrol yapar. Bu kapsamda bir eğitim döneminde aynı ilçede en fazla üç kişi görevlendirilebilir.

(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi görev yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve kontrol yapar.

(4) Görevlendirilen personel;

a) En az üç kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini EK-16'da yer alan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Teorik Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formuna işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü yapar.

b) En az üç kursun inceleme ve kontrolü yapılarak tespitlerini EK-17'de belirtilen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Direksiyon Uygulama Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formuna işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü yapar.

(5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen EK-16 ve EK-17'de yer alan Formlar, varsa tutulan tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde milli eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi halinde aynı belgeler kontrolden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlükçe gereğinin yapılması amacıyla ilgili valiliğe yazıyla bildirilir.

(6) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve kontrollerde teorik veya direksiyon eğitimi derslerinde olmadığı tespit edilerek toplam ders saati sayısının da 1/5'inden fazla derse devam etmeyen kursiyerin Özel MTSK Modülünden kaydı silinir.

(7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı kurum kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.

(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan kursiyer/kursiyerler o gün için devamsız kabul edilir."

MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Sınav ücreti

GEÇİCİ MADDE 12 - (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 43 üncü madde hükmü gereği komisyonun 2017 yılı için tespit ettiği ders saati ücretleri bir ay içinde yeniden belirlenir. Kurslar, istemeleri halinde komisyon tarafından belirlenen bu ücretlere göre eğitim ücretlerini bir ay içinde belirleyerek Özel Öğretim Kurumları Modülüne girerler.

(2) 16/6/2017 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar geçen sürede yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görevlendirilenlerin harcırah ve sınav ücretleri ile teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanların harcırah ve görev ücretleri aşağıdaki hükümler doğrultusunda ödenir:

a) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme komisyonuna verirler.

b) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu, il sınav sorumlusu yardımcısı ve bunlar için görevlendirilen şoförlerin ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden, Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir. Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.

c) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından (b) bendi kapsamında yapılan ödemeler, sınav ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin ücretleri ile harcırah giderleri ödendikten sonra banka hesabında kalan miktarın % 40'ı il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına aktarılır.

ç) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının üç katını geçemez. Ancak il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanı için bu şart aranmaz.

d) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda;

1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlık temsilcisi, il sınav sorumlusu yardımcısı ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60'ından,

2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45'inden,

3) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi ile bina sorumlusuna ve şeflere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30'undan,

4) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan mutemet, memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25'inden,

daha fazla ücret ödenmez.

e) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından;

1) Genel Müdürlükçe görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya Bakanlık görevlisinin harcırah giderleri Genel Müdürlükten alınan onayda belirtilen il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu tarafından görevlendirilen sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin harcırah giderleri, görevlendirilme onayında belirtilen il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

2) Sınav ile inceleme ve kontrol görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.

f) İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleri ile Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri, Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe eğitimlerde kullanılacak görsel veya yazılı doküman ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde biriken miktar üç ayda bir il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.

g) Teorik ve direksiyon uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen mutemet tarafından;

1) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli ile görevlendirilmesi halinde Bakanlık görevlisine bir gün için inceleme ve kontrol görevi karşılığında resmi okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için belirlenen gündüz ek ders ücretinin net on katı kadar,

2) Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre ise bir günde resmi okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için belirlenen gündüz ek ders ücretinin net beş katı kadar il/ilçe milli eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken tutardan ödeme yapılır.

(3) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi gereği milli eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan kursiyer sınav ücretlerinden kalan tutarlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlıkça belirlenen döner sermaye işletmesi hesabına aktarılır."

MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin "EK-3 ÖN YÜZÜ"nün 10 uncu maddesinin (c) bendinde geçen "50" ibaresi "100" olarak, EK-7'si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-9, EK-10, EK-11, EK-12, EK-13, EK-14, EK-15, EK-16 ve EK-17 eklenmiştir.

MADDE 28 - Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesiyle değiştirilen 43 üncü maddesinin beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on ikinci fıkraları bu maddenin yayımlandığı ayı takip eden ayın birinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Konular