E devlet araç sefer görev emri sorgulama ekranı giriş

E devlet araç sefer görev emri sorgulama ekranı girişSefer görev emri, vatandaşlar dışında araçlarını da yakından ilgilendiriyor. Özelikle arazi aracı olan kişiler için önem arz eden araç sefer görev emri uygulaması, E Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Peki, araç görev emri sorgulama işlemi nasıl yapılacak? Sefer görev emri hangi araç sahiplerini ilgilendiriyor? İşte, vatandaşların E Devlet üzerinden sorguladığı konuyla ilgili resmi bilgiler

E Devlet araç sefer görev emri sorgulamak için tıklayınız

Sefer görev emri sorgulama, araç sahipleri tarafından da sorgulanan konular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaç doğrultusunda talep edeceği araçların belirlendiği sefer görev emri, belirli sınıf ve nitelikleri taşıyan araçları kapsıyor. Peki, araç sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır? Araç sefer görev emri hangi araçları kapsıyor? İşte, vatandaşların merak ettiği detaylar

ARAÇ SEFER GÖREV EMRİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçların kayıtları, trafik tescil şube veya bürolarınca kayda alındıktan sonra araca ait bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla, manyetik ortamda, her ayın ilk haftasında, toplu olarak Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Milli Savunma Bakanlığınca, Silâhlı Kuvvetler ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev emri düzenlenir. Sefer görevi verilmeyen araçlardan gerekli görülenlere mülkî idare amirlerince sivil savunma ve diğer kamu hizmetleri için görev verilebilir.

Kamu kuruluşlarının envanterinde bulunan araçlar ve iş makineleri bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Değişiklikler de her yıl bildirilerek bilgilerin üncelliği sağlanır.


Yabancı uyruklulara ait araçlar, mevcut yasa ve andlaşmalara göre işlem görür.

ARAÇ GÖREV EMRİ NASIL SORGULANIR?

Araç sefer görev emri, Milli Savunma Bakanlığı'nın E Devlet üzerindeki hizmet sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Şasi No ya da Plaka No ve Motor No ya da Trafik Tescil No bilgileri ile kolayca sorgulanabiliyor. Araç görev emrini aşağıdaki başlığa tıklayarak sorgulayabilirsiniz.İŞ MAKİNALARINI DA KAPSIYOR

Gerçek ve tüzel kişilere ait paletli ve lastik tekerlekli dozerler, grayderler, krenyler, skreyperler, yükleyiciler, ekskavatörler, kanal kazıcılar, keçiayağı ve çekilebilir vibrasyonlu motorlu silindirler, asfalt plenti, beton santralı, beton pompası, transmikser, 3 kw den büyük jeneratörler, kompresörler, delici iş makineleri, trafiğe çıkmıyan plakasız kamyonlar ve benzeri iş makineleri ve bu sınıfa dahil taşıt araçları, kule vinçleri ve lastik tekerlekli mobil vinçleri, istif makineleri ve bunun gibi iş makinelerinin kayıtları, sicil fişlerine uygun olarak il ve ilçelerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca tutulur.

Ellerinde bu tip makineleri bulunup da hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini izleyen üç ay içerisinde bulundukları yerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına bildirimde bulunurlar.

Bu tür iş makinelerinin herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde, makineyi alanlar, durumu kayıtlı bulundukları ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına bildirirler. Odalar da makinelerin kayıtlı bulunduğu eski odaya kaydın silinmesi için bildirimde bulunurlar.


Ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarınca tutulacak kaynak defterlerine, yukarıda sayılan araçların cinsi, markası, modeli, tipi, şasi ve motor numarası, kapasitesi, sahiplerinin isim ve adresleriyle kayıttan sonraki değişikler işlenir.

Kaynak defterindeki sıra numaraları il kod numaralarıyla birlikte araçların sicil numarası olur ve bu numaralar il kod numaralarıyla birlikte ilçelerdeki kaynak defterine, ilçe isimleri de eklenerek yazılır.

Ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları, kaynak defterlerine göre düzenledikleri iş makineleri sicil fişlerini ve bunlardaki değişiklikleri, her ayın ilk üç günü içinde
Milli Savunma Bakanlığına gönderirler.

İş makinelerinin başka bir bölgeye gönderilmesi halinde bulunacağı yeri veya kullanılamaz duruma geldiğini, bir ay içerisinde aracın kayıtlı bulunduğu odaya, oda da bu bilgileri, izleyen ayın ilk on günü içinde Milli Savunma Bakanlığına bildirir.

ARAÇ İHTİYACI NASIL SAPTANIYOR?

Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak Yurt içi kaynaklarından karşılanacak araç ihtiyaçları, barıştan itibaren saptanır. İhtiyaç saptanmasında uygulanacak esas ve usuller, Yönergede belirlenir.

Her türlü araç ve iş makinelerinin tahsisleri, Yönergede belirtilecek komutanlıklar tarafından düzenlenerek gönderilen ihtiyaçlara göre en yeni modelden başlayarak Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Tahsis edilen her araç için düzenlenen sefer görev emirleri milli müdafaa mükellefiyeti kararı alınması ve araç sahibine tebliğ edilmesi için valiliklere gönderilir.

Mülki idare amirlerinin belirleyeceği tarihlerde ve en az ayda bir kez yapılacak toplantılarda, sefer görev emirleri hakkında milli müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararı alınır.

Komisyonca karara bağlanan araç sefer görev emirleri, araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere;

A) Trafiğe kayıtlı olanlar, trafik şube veya bürolarına,
B) İş makineleri, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası başkanlıklarına,
C) Deniz, su yolu taşıt araçları, liman başkanlıklarına,
D) Hava taşıt araçları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Yukarıda yazılı merciler, sefer görev emirlerinin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde, araç sahiplerine sefer görev emrini tebliğ eder ve araç tescil belgesine "sefer görev emri verilmiştir" ibaresini yazar.

SEFER GÖREV EMRİNİN BİR NÜSHASI ARAÇ SAHİBİNE VERİLİYOR


Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine verilir. Bir nüshası il sivil savunma müdürlüğünce dosyasında saklanır. Diğer iki nüshası da Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

SEFER GÖREV EMRİ DUYURUSUNUN ARDINDAN ARAÇLAR 6 SAAT İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR

Araçların getirilmesi ile ilgili duyuru işlemleri, gizli veya açık olarak yapılabilir. Duyuruyla birlikte, sefer görev emrini almış olan araçların sahibi veya sürücüleri için sefer görev emri "getir emri" yerine geçer.

Araçların sahibi veya sürücüleri hazırlıklarını yapar, aracı malzeme, avadanlık ve yedek parçalarıyla birlikte duyurudan sonraki altı saat içinde, bulunduğu yerdeki milli müdafaa mükellefiyeti komisyonuna getirir. Komisyonlarca, gelen araçların muayenesi yaptırılır. Aracın o andaki durumuna göre değeri saptanır ve gerekli işlemler tamamlanarak aynı gün, tertip edildikleri birlik veya kuruma gönderilir.

Duyurudan sonra belli süre içinde tahsisli limanda bulunamayacak gemiler için sahipleri, sefer görevli geminin yerine, sefer görevi bulunmayan aynı nitelikte başka bir gemiyi tahsis edebilir. Bu mümkün olmazsa, ihtiyacın karşılanması için yeniden milli müdafaa mükellefiyeti kararı alınır.

Kara, deniz, su yolu ve hava taşıt araçlarının sevk işlemi aracın kayıtlı olmadığı bir komisyonca yapılırsa, durum, aracın kayıtlı olduğu il ve ilçe milli müdafaa mükellefiyeti komisyonuna bildirilir.

SEFER GÖREV EMRİ ÇIKAN ARACINI TESLİM ETMEYENLERE MUAYENE İZNİ YOK

Arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki her cins aracın fennî muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgelerinin kontrol edilmesinden fennî muayeneyi yapan makamlar sorumludur. Taşıt sefer görev emri verildiği halde tatbikat çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtların sefer görev emri il sivil savunma müdürlüğüne iade edilir. İl sivil savunma müdürlüğü tarafından tebliğ edilemeyen araç sefer görev emri listeleri tüm fennî muayene istasyonlarına bildirilmek üzere bu istasyonlardan sorumlu Bakanlığa gönderilir ve Milli Savunma Bakanlığına bilgi verilir. Bu tür araçların muayenesi yapılmaz.

Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki araçların trafik kontrolları sırasında da sefer görev emri ve bunun araç tescil belgesine işlenip işlenmediği hususuna dikkat edilir. Deniz, su yolu ve hava taşıt araçlarıyla trafiğe kaydı zorunlu olmayan araçlar için de benzeri işlemler uygulanır.

Konular