MTSK Kursiyerler Ve Eğitimlerle İlgili Sorular

MTSK Kursiyerler Ve Eğitimlerle İlgili SorularSürücü Belgesi almak için adayların Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına kayıtlı olması zorunlu mudur?

Sürücü belgesi alabilmek için adayların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Özel MTSK Yönetmeliği gereğince Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına kaydolmaları ve eğitime tabi tutulmaları zorunludur. Eğitim ve sınavlarda başarılı olanlar bu kurslardan sürücü sertifikası almaktadırlar. Bu sertifikalar Trafik Tescil kuruluşlarında sürücü belgesine dönüştürülmektedir.

Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına kayıt yaptırmak için hangi şartlar ve belgeler istenmektedir?

Kayıt yaptırabilmek için kursiyerlerde aranacak şartlar aşağıdadır;

a) Yaş Şartı,
A1, A2, F ve H (Otomobil) ve H (Motosiklet) sınıfı sürücü sertifikaları için on yedi,
B ve G sınıfları için on sekiz,
C, D ve E sınıfları için yirmi iki, (Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda ve (10. madde birinci fıkra 3 no’lu bent) bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmak,
b) Öğrenim Şartı,
Bütün sertifika sınıfları için, öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak,
c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,
ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması.

Kayıt esnasında istenecek belgeler;

Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

İlkokul mezunları Sürücü Belgesi (Ehliyet) alabilirler mi?

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar sürücü belgesi alabileceklerdir. Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi olanlar da sürücü belgesi alabilirler.

Sürücü Kurslarında hangi eğitimler verilmektedir? Bu eğitimlerin süreleri en az ne kadardır? Bu eğitimlerden hangilerinde devam zorunluluğu vardır?

Sürücü kurslarında teorik ve direksiyon eğitimleri verilmektedir. Teorik eğitimler; Trafik ve Çevre dersi, ilkyardım dersi, araç tekniği dersi ve direksiyon uygulama eğitimi dersi olmak üzere dört çeşit ders vardır. Bu eğitimlerin süreleri şöyledir.

(1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

(2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,
ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,
d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir.

Bu eğitimlerin tamamı zorunludur.

Uygulama (Direksiyon) eğitimleri zorunlu mudur? Bu eğitimlerin trafiğe kapalı özel alanlarda yapılması zorunlu mudur?

Direksiyon (uygulamalı) eğitimlerinin sertifika sınıflarına göre belirlenen saatleri zorunlu olup belirlenen direksiyon eğitimi derslerinin Direksiyon usta öğreticisinin vereceği karara göre ( Bu kararda kaç saat olacağı belirlenecektir.) direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde, aşağıda belirtilen ders saatlerinin ise akan trafikte verilmesi zorunludur.

Bu saatler;

“A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
“B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
“C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,
“D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,
“F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
“H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
“H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
Römorklu araç kullanma eğitimi dersinin 5 saat.

Sürücü kurslarında uygulama (direksiyon) eğitimleri en az kaç saat alınmalıdır?

Alınacak sertifika sınıfına göre değişmekte olup detayları yukarıdaki maddelerde verilmiştir. Belirtilen bu saatlerin tamamının alınması gerekmektedir.

Sürücü Kursuna kaydolduktan sonra devam etmek istemeyen bir kursiyer, kaydını sildirerek ödediği ücretini geri iade alabilir mi?

Sürücü kursundan herhangi bir eğitim almamışsa, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesine göre belirlenen miktarlarda ücret iadesi alabilir. Bu maddeye göre eğitim almayan kursiyer, ücretin yüzde 10’unu ödedikten sonra kalan ücreti alabilmektedir.

C, D veya E sınıfı bir sürücü belgesi almak istendiğinde, daha önceden B sınıf sürücü belge almış olma zorunluluğu var mıdır?

C, D ve E sınıfı sürücü sertifikası almak için başka bir sınıf sürücü belgesine ihtiyaç yoktur. 22 yaşını doldurmuş ise doğrudan C, D ve E sınıfı için müracaat edebilir.

Sürücü kurslarında direksiyon eğitimi simülatörü kullanılması veya bulundurulması zorunlu mudur?

Sürücü kurslarında direksiyon eğitim simülatörü bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sürücü kursu eğitim alanını kullanmıyor ise Standartlar Yönergesinde özellikleri belirtilmiş direksiyon eğitim simülatörünün bulundurulması zorunludur.

H sınıf sürücü belgesi alma şartları nelerdir?

Öncelikle sağlık kurulu raporunun olması gerekmektedir. Rapor varsa sürücü kursuna müracaat ederek, 30 saat teorik ders, direksiyon eğitimi dersinden 12 saatlik eğitim aldıktan sonra sınavlarda başarılı olması durumunda “H” sınıfı otomobil sürücü sertifikası almayı hak etmiş olur.

Operatörlük Sertifikası veya G sınıfı Sürücü Belgesi alma şartları nelerdir?
Operatörlük belgesi almak için İş Makineleri Sürücüleri Eğitimi Kursuna kaydolarak gerekli eğitimleri aldıktan sonra yapılan sınavda başarılı olması durumunda operatörlük belgesini haketmiş olur. Bu belgeyi ‘’G’’ sınıfı sürücü sertifikasına veya “G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürmek için sürücü kurslarında 30 saatlik teorik dersleri alarak sınavda başarılı olması gerekir.

Konular